0.Čtení na neděli 7.6.2020 Svatá Trojice

  1. neděle po svatém Duchu, Nejsvětější Trojice

Tajemství trojice

Texty: Gn 1,1-2.4  2K 13,11-13 Mt 28,16-20

Dnes je neděle sv. Trojice. Vánoce a Velikonoce jsou svátky připomínající a oslavující Ježíše Krista, minulý týden jsme slavili Ducha svatého. Dnes slavíme svátek „ celého Boha „ Svatek sv. Trojice je svátek Boží jednoty celistvosti a harmonie.

Ve jménu svaté Trojice začínáme a končíme naše modlitby a shromáždění a většinou se nad formulací „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ nijak nepozastavujeme. A možná je to tak správně! Protože v momentu, kdy si položíme otázku- co to je ta Svatá trojice, nastane trochu problém.

Máme tři bohy nebo jednoho? Může se tři rovnat jedné? Co to znamená jeden Bůh trojí podstaty? Je tu někdo, kdo by to mohl plně a jednoduše vysvětlit?

Jistě teologové se od počátku církve snaží nějakým způsobem poodhalit, pochopit a přiblížit podstatu Boží trojice ostatním, prostým věřícím. Mnoho z tohoto učení je zajímavé, podnětné a mnohokrát i v chápání Boží trojice převratné, přesto však každý z nich nakonec skončí u prostého zjištění-konstatování, že pravda o Nejsvětější trojici je mysterium- tajemství, které musíme přenechat víře.

(Já jsem na tohle přišla už během studií na fakultě, protože ty nejtěžší skripta, které jsem musela přečíst a nastudovat byly skripta o trojiční teologii, které nejen, že jsem nechápala, ale často jsem si říkala, jestli je chápe vůbec jejich pisatel.)

Trojice je tedy mysterium-tajemství. A tajemství, to je něco, co nás dráždí, láká podněcuje našeho ducha, naši zvědavost, ale zároveň je to něco, co nikdy plně neodhalíme, nepochopíme a nerozebereme. Tajemství Trojice znamená: víme že je, víme co ji tvoří, ale její podstatu nikdy plně nepochopíme.

Chceme li se přece jen trochu více přiblížit k tajemství Svaté trojice, můžeme se o to pokusit metodou, kterou používal Kristus-vycházeje z toho, že vše stvořené je obrazem nebeského. Pravdu o Bohu vysvětloval v příměrech a podobenstvích. Podobenství začínal: „Království Boží je jako když…..“

V Ježíšově tradici učení Božích pravd v obrazech a přirovnáních pokračovali svatí otcové pouště, kteří k Svaté trojici našli geniální podobenství:

Obraz Trojice je sám člověk, vždyť je stvořen k obrazu Božímu. Proto i v něm se musí odrážet vztah jednoty Svaté trojice. „

Rozumíte sami sobě? Už jste sami sebe pochopili? Víte co je vaší podstatou?Víte jak fungujete? Ne? Jestliže ne, tak pak se nesnažte pochopit a probádat svatou trojici!

Teologie nám říká, že podstatou trojice je jednota v mnohosti , harmonie v celku.

Člověk má v sobě hned několik obrazů trojice. Například: tělo, duše a duch. Tam, kde tyto veličiny žijí v jednotě a harmonii, můžeme říci, že jsme celým člověkem. Tam, kde něco chybí, kde se rozpíná něco na úkor druhého, je člověk pokřiven. Popelkou naší lidské trojice je většinou duch – prostor našeho života pro věci duchovní.

Další lidskou trojici můžeme vidět i ve třech složkách naší duše-toho co nás odlišuje od ostatního stvoření- rozumu, citu a vůle. A opět, tam, kde tyto tři složky nejsou v harmonii, tam je v našich životech strašlivý chaos. Člověk bez citu je chladný stroj, člověk ovládaný city –je jako nezvladatelné tornádo a člověk bez vůle je troska.

Bůh – Otec, Syn a Duch svatý to je originál našeho lidství – originál jednoty , originál pravé harmonie.

Otec-myšlenka vesmíru, Duch, který jej buduje-tvoří, Syn, který jej naplňuje láskou To je svatá trojice jednoho jediného Boha. Tajemství, které nikdy v plnosti neodhalíme a nepochopíme. Přesto mu můžeme věřit, přesto jím můžeme naplňovat naše životy a přesto se od něj můžeme učit pravé harmonii a celistvosti našeho vlastního života.

Přeji všem požehnaný svátek svaté Trojice!

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.