Čtení – Velkopáteční rozjímání + video

Záznam pobožnosti najdete na: https://youtu.be/KN-MRVVinhs

Velkopáteční pašijová pobožnost 10.4.2020

Přivítání- Při našem velkopátečním rozjímání využijeme dědictví dvou našich největších duchovních učitelů. 1. M.J. Husa od jehož smrti ulpyne letos již 605 let a jemuž je připisováno autorství písně Jezu Kriste, štědrý kněže a 2. J.A.Komenského od jehož úmrtí uplyne letos 350 let a my uslyšíme jeho modlitbu a rozjímání z knihy Praxis Pietatis

Píseň Jezu Kriste – 3 sloky

Milost Vám od Boha Otce, Syna i Ducha svatého! Amen

Modleme se s J.A. Komenským:

Věčný synu Boží, pod břemenem hříchů vedls těžký tesklivý a hrozný boj se smrtí a zlem, potil ses krvavým potem, avšak nezdráhal ses pít za nás hořký kalich utrpení, nýbrž stále jsi prokazoval svou lásku k nám až do vypuštění své duše. Buď tobě za tak velikou milost chvála čest a sláva věčná. Dej nám abychom zase i my byli tobě věrni. Uchraň nás od škodlivé vysokomyslnosti, ať nedoufáme sami v sebe ani ve svůj rozum, ani ve svou sílu, ani ve svůj dobrý úmysl. Ať raději nepochybujeme, že ty umíš pomáhat těm, kteří procházejí pokušením. Vítězi náš, Tvá moc, ať vítězí v naší mdlobě, abychom podle tvého příkladu bojovali dobrý boj a v něm zachovali víru a dobré svědomí.

Modlitba J.A.Komenského

Úvod ke čtení: O oběti a utrpení našeho Pána Ježíše Krista uslyšíme dnes z Matoušova evangelia:

Matouš 26, 1 – 27,61

Po verši 27,50 „Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal“ následuje zhasnutí svíce a chvíle ticha

Píseň 20 – 3 sloky

Meditace : Rozmluva věřící duše s Kristem o tajemství jeho utrpení a smrti J.A.Komenský – in Praxis Pietatis, výňatky

Píseň 20- 3 sloky

Přímluvné modlitby

Za pokoj Boží a za spásu našich duší, voláme k tobě :Beránku Boží, smiluj se nad námi

Za pokoj a mír celého světa, voláme k tobě:Beránku Boží, smiluj se nad námi

Za pastýře církví, za jejich rozhodování a službu v Kristu, za všechen Boží lid a ty, kdo konají dílo Páně,voláme k tobě:Beránku Boží, smiluj se nad námi

Za naši vlast a její představitele a za všechny, kdo spravují veřejné záležitosti, voláme k tobě:Beránku Boží, smiluj se nad námi

Za naše město (naši obec) a za všechny, kteří zde bydlí,voláme k tobě:Beránku Boží, smiluj se nad námi

Za zdravý vzduch, za vláhu a plodnost země voláme k tobě:Beránku Boží, smiluj se nad námi

Za klesající na duchu a trpící pokušením, za nemocné a umírající a jejich spásu za všechny oběti současné pandemie, voláme k tobě:Beránku Boží, smiluj se nad námi

Za vysvobození ze všech zármutků, pohrom, nebezpečí a tísně, voláme k tobě:Beránku Boží, smiluj se nad námi

Za naše zesnulé, aby přišli na místo věčného odpočinutí a pokoje, voláme k tobě:Beránku Boží, smiluj se nad námi

Otče náš

Požehnání: A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého Pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše Krista, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen (Žd 13,20)

Požehnej a ochraňuj vás Všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch svatý Amen.

Oznámení

Píseň Jezu Kriste 3 sloky

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.