Neděle 25.10. 2020 Texty, promluva, video

Alternativní liturgie pro malé společenství- bohoslužba slova

Píseň Toto je den

D: Ve jménu Otce i Syna (+) i Ducha svatého.

L: AMEN.

D: Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista ať je s vámi.

L: I S TEBOU.

  1. DOZNÁNÍ HŘÍCHŮ

D: Doznejme před Pánem své hříchy, abychom mu mohli sloužit s čistým srdcem.

— Chvíle ticha.–

D: Smiluj se nad námi, Pane. – L: Hřešili jsme proti tobě.

D: Ukaž nám své milosrdenství. – L: A dej nám svou spásu.

D: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi. Vysvoboď nás ze zajetí hříchu, ať tě opravdu můžeme následovat v novosti života. L: AMEN.

Píseň Odpusť

~ NASLOUCHÁNÍ BOŽÍMU SLOVU Z PÍSMA ~

Modlitba před čtením :

D:Otevři, Pane, uši našich srdcí, abychom slyšeli a přijali tvé SLOVO.

L:AMEN.

1. čtení z Písma. Iz 28,14-16
Proto slyšte slovo Hospodinovo, chvastouni, vládnoucí nad tímto lidem v Jeruzalémě!15Říkáte: „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a sjednali jsme úmluvu s podsvětím. Valí se bičující příval? Však se přežene, nás nezasáhne, vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež a skryli jsme se v klamu.“16Proto praví toto Panovník Hospodin: „Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat.

Zpěv ALELUJA!

D: Čtení svatého evangelia podle Matouše

Mt 22,34-46
34Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se35a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘38To je největší a první přikázání.39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

D: Slyšeli jsme Slovo Boží.

L: Bohu díky.

~ KÁZÁNÍ

Pravá demokracie

Máme před sebou další oslavu samostatného českého(slovenského) státu. Státní svátek – 28.říjen. Pravda letos si toho volného dne neužijeme tak radostně jako jindy, ale třeba si díky tomu najdeme i čas na to, tento den opravdu našemu státu a zemi věnovat-v modlitbě a přemýšlení.

Před 2 lety jsme slavili 100 let našeho státu a letos zase 100 let naší církve. Vznik ČSR byl v naší církvi (před válkou) slaven a ctěn skoro stejně jako svátek MJH. A není se co divit. Bez vzniku samostatného a demokratického čs. státu a bez podpory jejího prvního prezidenta Masaryka, který jemně řečeno Řím také moc nemusel, by CČS(H) nevznikla. Přiznejme si, že odvahu odpoutat se od Říma a vstoupit rovnou do církevní ilegality( v případě že bychom byli stále součástí habsburské monarchie) by asi takové množství lidí, jaké se přihlásilo k nové církvi, nemělo.

Nejsem příznivcem politického řečnění v kostele, a nemíním to dělat ani dnes. Nicméně v souvislosti s naší politickou scénou a s texty, které jsme dnes četli, a s výročím republiky,jsem si vzpomněla na jeden citát TGM, : „Ježíš, nikoliv César, toť smysl našich dějin a demokracie.“

Většina lidí je z politického dění u nás, a to nejen díky koronakrizi, naplněno zklamáním. Rétorika našich čelných politiků, jejich skandály a chování se v dnešní době snad více než kdy jindy jeví skutečně absurdní. Ve všech směrech jsme naplnění naplněni obavami z toho, co bude, včetně obav o naši demokracii. I já jsem plná obav. Ale to, čemu věřím, co vím, je to, že ať už se kolem nás děje cokoliv, to podstatné pro náš život je, zůstat věrni svému vlastnímu poslání. V tom jsem s Masarykem za jedno- být věrni Ježíšovi, nikoliv césarovi.

Césarem není myšlen jen slavný Gaius Julius, ale všichni diktátoři a nejen ti velcí političtí, ale i ti malí kolem nás. Diktátoři, kteří smysl svých osobních dějin vidí v dosažení své touhy po moci, slávě a bohatství a ostatní lidé nejsou ničím jiným, než prostředkem k dosažení tohoto cíle.

I Ježíšovi byla nabídnuta moc, sláva a bohatství tohoto světa. Ale on zůstal věrný svému poslání. Nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Aby nejen svým učením, ale i svým celým životem ukázal člověku pravou podstatu života a smysl dějin světa: naplnění lásky – okamžik,kdy se láska Boha k člověku konečně setká s láskou člověka k Bohu. A láska člověka k Bohu dojde svého naplnění v lásce člověka k člověku. „ Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj Bližního svého, jako sebe samého. V tom je zákon i proroci.“ Jinak řečeno, v tom je všechno, nebo také o tom to celé je – i demokracie!

Masaryk byl skutečně naprosto výjimečný v tom, že i přesto, jak dlouho se pohyboval ve “špinavé“ politice (a ona byla špinavá i za první republiky), dokázal zůstat svému poslání věrný: Ježíš nikoliv césar. V tom je smysl našich dějin a demokracie. V demokracii Masaryk vidí jedinečný prostředek k prosazování spravedlnosti a k uskutečňování cíle dějin – lásky k Bohu a člověka k člověku.

Možná si teď povzdechnete: „Pěkné ideály, ale dnes je to spíše naopak-Ne Ježíš, ale césar! Politici, kteří velkohubě slaví svátek republiky a rozdávají Masarykovy řády a vyznamenání, jeho ideály svou mluvou a svým životem přímo pohrdají.“

Ano je to tak a je to smutné!

Ale demokracie, moji milí, je doslova vláda lidu- a lid to nejsou jen ti druzí- ti, co špatně volí, ti co špatně vládnou. Lid to jsme i my-já, ty. Nejhorší je říkat si : „Nic s tím nadělám!“ Můžeme nadělat hodně. Podle Masaryka je služba Ježíši, službou demokracii. Proč ne! Věřím tomu, že služba Bohu a naplňování jeho přikázání lásky jsou tím největším přínosem, který našemu národu můžeme dát. Jsou tou nejlepší oslavou všech státních svátků, a nejlepším uctěním památky všech velkých osobností našich dějin včetně Masaryka.

No a abych se dnes nezabývala jen politikou a Masarykem dovolím si uvést několik rad jak na to podle Mojžíše: Lv 9,11-18

11.Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.12Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.13Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána.14Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin.15Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě.16Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin.17Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu.18Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně , ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Na závěr přece jen ještě jednou Masaryk:„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ A nebo jinak: „Jak na to už víme, teď ještě to začít žít!“Píseň Jsem zde na zemi poutníkem

PŘÍMLUVY ~

Ježíš shrnuje základní přikázání: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ S vědomím Boží lásky k nám nezůstaňme lhostejní k nemocem a bolestem našeho světa:

Nebeský králi, prosíme tě o řešení nebezpečného vývoje pandemie covidu Pane smiluj se.

Bože, prosíme o zastavení rostoucího napětí v oblasti Náhorního Karabachu či kolem Kypru a Řecka.

Laskavý Bože, prosíme tě za uprchlíky, kteří uvízli ve strašlivých životních podmínkách a nemají naději na řešení své situace.

Pane, prosíme tě o nalezení cest, jak měnit mentalitu těch, kteří volají po násilí kvůli svému náboženství.

Králi pokoje, prosíme tě o objevení účinných forem ochrany informací před zamlčováním a zkreslováním.

Dobrý Bože, prosíme tě za všechny nemocné a slabé z našich rodin a blízkých.

Bože, ty jsi naše síla a náš zachránce. Vysvoboď nás ze všech protivenství a dopřej nám své požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

~ CHVÁLY ~

L.: CHVÁLÍME TĚ, PANE!

1. Za dar tvého slova

2.Za všechny, kteří v této době nezištně pomáhají druhým

3. Za technické možnosti , které nám umožňují zůstat ve spojení

4. Za čas ticha a usebrání

5.Za dar víry, lásky a naděje

6. Za Ducha svatého, který nás spojuje v jedno

D: Modleme se společně, jak svou církev naučil náš Pán:

D+L: Otče náš, – který jsi v nebesích,- posvěť se jméno tvé, -přijď království tvé. – Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. – Chléb náš vezdejší dej nám dnes – a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. – A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého.- Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

  1. ~ POZDRAV POKOJE ~
  2. D: Vzkříšený Ježíš přišel ke svým ustrašeným učedníkům s pozdravem pokoje. Proto i my dnes posíláme všem tento pozdrav: Pokoj vám!
  3. L: „Pokoj tobě!

~ MODLITBA ~

D: Modleme se se žalmistou (Žalm 62,6-9)

Jen v Bohu odpočívej
Jen v Bohu odpočívej, má duše,
od něho pochází to, v co doufám.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nepohnu se!
U Boha je má spása a sláva,
má pevná skála, mé útočiště je v Bohu.
Lidé, doufejte v něho v každé době,
před ním vylejte své srdce,
Bůh je naše útočiště!

L: AMEN.

  1. ~ POŽEHNÁNÍ ~

D: Požehnej nás všemohoucí Bůh Otec i Syn (+) i Duch svatý. L: AMEN.

Oznámení:

Píseň Bojujte dál

Písně k neděli 25.10.2020

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.