Čtení na neděli 5.4.2020 + video

Celou bohoslužbu najdete na https://www.youtube.com/watch?v=zcIFE5GmNmg&feature=youtu.be

6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ (PALMARUM) 5. 4. 2020

Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Král izraelský! Hosanna na výsostech! (Matouš 21, 9)

Texty: Izajáš 50, 4-7 Matouš 21, 1-11 ( Filipským 2, 5-11 )

Zamyšlení: Dnešní Květná neděle je bránou do svatého týdne- nejposvátnější doby celého liturgického roku. My letos budeme svatý týden prožívat poněkud netradičně. To, že nestrávíme celou tuto dobu v kostel, zase až tak neobvyklé není. Mnozí to nedělali ani dříve. Neobvyklé je, že ji nebudeme trávit ani nikde jinde než (mnohdy osamoceně) doma, případně na nějakém (osamoceném) výletě v přírodě.

Myslím si však, že i přes to netradiční, neobvyklé a nepříjemné máme více než kdy jindy možnost, prožít tuto dobu skutečně svatě a požehnaně. Konečně máme čas a příležitost se do onoho příběhu Ježíšova boje za naši spásu hluboce ponořit. Když nemůžeme ven, můžeme vstoupit do příběhu a vnímat sebe jako jeho součást. Pak možná uvidíme,co jsme dříve neviděli, uvědomíme si, co jsme si neuvědomovali.

Dnes vjíždíme s Ježíšem do Jeruzaléma. Na rozdíl od toho dnešního Jeruzaléma, kde tak jako všude jinde jsou ulice prázdné a tiché, tam stojí davy lidí a netrpělivě vyhlíží příchod svého hrdiny. Svého krále. Ježíš se sice na svém dopravním prostředku – pokorném oslátku – snaží naznačit, že on není a nebude hrdinou podle jejich představ, ale co nadělá. Mentalita davu je už taková. Vidí, co chce vidět a nějaký ten úlet (oslátko místo koně) svému hrdinovi ráda odpustí.

Ježíš samozřejmě byl hrdinou, ale podstata jeho hrdinství se ukázala až po jeho vzkříšení. V té chvíli ani učedníci pořádně netušili,co tohle oslátko vlastně znamená. I oni museli Ježíše, jako prvého hrdinu teprve objevit.

I dnešní doba nám najednou ukázala spoustu hrdinů, které jsme dříve neviděli, teprve teď jsme objevili podstatu jejich hrdinství. Nemyslím tím jen lékaře a zdravotníky, ale třeba prodavače a prodavačky, kteří jsou také v té první linii a všechny ostatní, kteří se podílejí na tom, aby ty jinak samozřejmé věci i nadále fungovali. Najednou vidíme hrdinství všech dobrovolníků, studentů, kteří pracují všude, kde je potřeba. Tito hrdinové dnešní doby nás učí vidět podstatu toho, na čem záleží.

Skrytým hrdinou může být ale i každý z nás. Každý, kdo se postaví čelem svému strachu, každý rodič, který se trpělivě snaží o pokojné soužití členů své domácnosti, každý osamělý, který den co den znovu a znovu bojuje proti útoku trudnomyslných myšlenek a rezignaci-každý takový je skrytým hrdinou, kterému tu možno nikdo nezatleská, ale tleská mu sám Bůh.

Stojíce v tom jásajícím davu jsem si také všimla jedné zajímavosti: Ježíš, i když ví,co ho čeká, i když si o tom jásajícím davu nedělá žádné iluze, všechen ten jásot a pocty přijímá. Je to krásná chvíle plná radosti a Ježíš si to užívá.

My sice úplně nevíme, co nás čeká, ale víme, že tahle doba osamocení, obav a strachu ještě  chvíli potrvá a ani pak to nebude příjemné a jednoduché. Přesto i my můžeme jakýkoliv pěkný, pozitivní okamžik těchto chvil prožít plně a radostně, tak jako Ježíš prožíval svůj vjezd do Jeruzaléma. Vychutnat si radost v těžké době, není žádným hříchem. Bůh nejen pláče s plačícími, ale také se raduje s radujícími.

Když se z toho jásajícího jeruzalémského davu vrátím zpátky do našich vyprázdněných ulic, uvědomím si ještě jednu věc|: Ježíš nepotřebuje davy na ulicích, aby mu provolávali slávu. Nepotřebuje ani plné chrámy jásajících křesťanů (i když je to pěkná představa). To po čem Ježíš touží je, abychom my sami natrhali ratolesti a připravili mu slavný a jásající vjezd do našich srdcí.

Přímluvy

Pán Ježíš se pro nás ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži1 . Proto se důvěrou modleme:

– Prosíme o Ducha svatého pro pastýře, aby neopustili Boží lid. Kéž církev zakouší útěchu z Božího slova a modlitby. Pane smiluj se

– Prosíme za posilu pro všechny zdravotníky a pro ty, kdo se podílejí na fungování naší společnosti

– Prosíme za všechny nemocné, trpící a také za oběti coronaviru.

– Prosíme o moudrost pro naši vládu a odpovědné činitele, aby jejich rozhodnutí vedla ke stabilitě a řešení současné situace

– Prosíme o ochranu všech zemí, kde pandemie přináší hrozbu zhroucení demokracie nebo zavládnutí chaosu. Prosíme o milost obrácení pro ty, kdo situace pandemie zneužívají pro své obohacení

– Prosíme o dar vláhy a dobrého počasí pro přírodu

– Prosíme o Boží pomoc pro rodiče a pedagogy pečující o děti v karanténě

Chvály

– za to že jsi sám sebe ponížil, abychom my mohli být povýšeni Chválíme tě, Pane

– za to, že za námi přicházíš i tam, kam jiní nemohou

– za tvoji útěšnou blízkost

– za všechny lékaře a zdravotníky

– za všechny dobrovolníky, kteří pomáhají, kde je třeba

– za technické možnosti, díky kterým můžeme i dnes slyšet tvé slovo

– za všechny, kdo se vytrvale modlí za tento svět

Písně k bohoslužbě Květné neděle

Hosana (vjezd do |Jeruzaléma) 1. Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi! Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi! Refrén: Jméno slavíme Tvé, chválí Tě srdce mé, vyvýšen buď, ó Bože náš. Hosana Bohu na nebi! 2. Sláva, sláva, sláva všech králů králi! Sláva, sláva, sláva všech králů králi!

3 = 1

Vstal a myl (ve večeřadle) Ref:Vstal a myl nohy svým druhům unaveným, službu tak povýšil na poslání. Vstal a myl nohy svým druhům unaveným, kázal jim beze slov kázání.

1.Mistře, ne, nohy mé jsou tuze špinavé, ruka Tvá je přesvatá, ať se jich nedotkne. Mistře, ne, přece ne, no to je zhola nemožné, nohy mé jsou ruky tvé, zcela nehodné.

2.Petře mlč, vždyť mnohý král by lépe udělal, kdyby v kleče lidem nohy myl, než z trůnu kraloval. Petře mlč, vždyť přece víš, že vždy je mnohem víc, chtít lidem něčím posloužit, než chtít z nich něco mít.

Coda:Vstaň a myj nohy svým bratřím unaveným, služba je někdy víc než vyznání. Vstaň a myj svým bratřím unaveným, kaž jim tak beze slov kázání.

Apoštolská (cestou do Getsemane) 1. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít podle slov tvých žít, věříme, že jednou budem v míru společně u tvého stolu víno pít.

2. Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech, bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádný cíl.

3 = 1

Byl jsi tam (pašije) 1. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?

Ref. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili, byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?

2. Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám?

3. Byl jsi tam, když byl Petrem zapíráni

4. Byl jsi tam, když byl Ježíš bičován?

5. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran?

6. Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán?

7. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.