Čtení na neděli 15.3.2020

3. neděle postní OCULI

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. Žalm 25,15-16

Texty: Jan 4,5-42 Exodus 17,3-7 

Zamyšlení

Je psáno jako podklad mluveného slova, tak se omlouvám za určitou zkratkovitost a případné stylistické (i gramatické ) chyby. Anna Štěpánková , farářka

Když se zeptám jaké máte pocity z dnešního ev. Asi bude mezi odpovědi patřit: byl dlouhý, mnoho myšlenek, teologický nářez, …

Je pravdou, že kdybychom jej chtěli poctivě vyložit, byla by z toho biblická hodina na půl roku. Co věta, to skrytý význam: prostředí, lidé, předměty, o slovech všech zúčastněných ani nemluvě….to je těžko zpracovatelné do jednoho kázání.

Samozřejmě bychom si mohli vybrat jednu pasáž a jedno její téma, ale to, proč se text při bohoslužbách čte celý, má svůj smysl. Je to totiž jedno velké téma!

Na prvý pohled je to vlastně vykreslení jednoho všedního

Ježíšova pracovního dne: putování, odpočinek, misijní rozhovor, vyučování učedníků, a posléze vyučování nových následovníků. Je to vlastně jakási Ježíšova misijní příručka. Díváme li se na tento text z tohoto pohledu, pak vidíme, že vše má svůj důvod a smysl:

-Ježíšova cesta přes Samaří – „musel“ neznamená, že by nebyla jiná cesta, ale protože tak to chtěl Otec. Ježíš se tak, jako jeho Otec, nevyhýbá pro zbožného člověka nečistým místům.

-Oslovuje naprosto nevhodného člověka-ženu a ještě Samařanku – dělá ji hodnou hovoru, ukazuje svůj zájem o ni. Nezačíná kázáním, ale prosbou (nepovyšuje se)

-Rozhovor začíná zcela obyčejně tím, co se nabízí: studna-voda-žízeň.

-Ježíš za utišení své fyzické žízně nabízí utišení žízně duchovní- neboť to je přesně to, čím ona žena (a většina lidí trpí).

Vystřídala 5 mužů a s posledním žije na hromádce – Ježíš nemusel být ani prorok či dnes psycholog, aby v krátkém hovoru upřímného zájmu poznal, že má před sebou člověka, který trpí neukojitelnou žízní po lásce, žízní po životě, naplněným něčím, co dává smysl a co není jen na chvíli.

– Kristus, který i přesto, že ji má prokouknutou, jí neodsuzuje, ale nabízí jí přesně to, co potřebuje- živou vodu, která konečně ukojí její žízeň.

– Krátký rozhovor s Kristem ji neudrží v klidu a musí se o to rozdělit s druhými.

-Ježíš krátkou pauzu využívá k poučení svých učedníků-svého misijního týmu, kterým se možná nezdá všechno jeho počínání tak úplně košer. A hovor se točí opět kolem lidských potřeb, tentokrát jde o jídlo. Tak jako s ženou hovoří o vodě, která není obyčejnou vodou, s učedníky je to o jídle, které není obyčejným pokrmem. Neboť pokrmem Kristovým je konat vůli svého Otce a jeho dílo.

Dalo by se říci, že nám zde Kristus představil kompletní jídelníček duchovního života: živá voda-Ježíš Kristus a jeho spása, tišící žízeň našich duší a pokrm sytící nás hledáním a konáním Otcovy vůle. Dnes se všude skloňuje zdravá výživa. Dovolím si tvrdit, že tato strava, se zdá být tou výživou nejzdravější.

V kontextu tohoto misijního příběhu, je pak Ježíšova řeč o žni bělající se ke sklizni jistě zcela na místě. Učedníci jsou rozsévači a ženci v zácviku. Kristus jim právě ukázal, jak na to. V prvé řadě nedělat předčasnou selekci- tahle na prvý pohled jednoduchá, nepravověrná žena, by asi učedníkům za misijní rozhovor nestála, a přesto právě ona přivedla k Ježíšovi takřka celé Samaří.

Tolik tedy v krátkosti k Ježíšově misijní příručce, a protože, jak jsem již řekla, každá věta má zde svoji symboliku a význam, možná by stálo za to zařadit právě toto čtení, k aktivitám našich  příštích dnů. Pročítat si jej každý den a slovo, které mě přilne k srdci si stále znovu a znovu opakovat. Věřím, že Bůh v Ježíši Kristu dá každému z nás pravé poznání jeho vůle i přístup k prameni živé vody. Amen

 

Přímluvy (Společné s římskokatolickými věřícími. Čím více lidí se je modlí, tím větší bude jejich síla) 

Nepropadejme strachu a obavám, ale s důvěrou se obraťme k Bohu, který v minulosti prokázal tolik zázraků a svůj lid vyvedl ze všech těžkých zkoušek :

1. Věrný Bože, prosíme tě za představitele naší země, aby se nyní dokázali moudře rozhodovat.

2. Prosíme tě za všechny nemocné a staré lidi, chraň je a doveď je k uzdravení.

3. Milosrdný Pane, velmi tě prosíme za všechny zdravotníky, lékaře a záchranáře.

4. Dobrý Bože, pamatuj na nemocné po celém světě a zvláště na ty, kterým nikdo nepomáhá a nemají přístup ke zdravotní péči.

5. Moudrý Pane, prosíme tě za celý svět, který se nyní ocitl v těžké ekonomické situaci.

6. Králi pokoje, prosíme tě za místa plná válečného napětí a politických machinací, zvláště v Turecku či Sýrii.

7. Náš Spasiteli, prosíme tě za ty, kdo jsou plní strachu a obav, posilni je a daruj jim odvahu.

Bože, ty jsi skála naší spásy. Zachraň nás a doveď nás do plné radosti ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Společná aktuální modlitba  (Spojíme se s ostatními evropskými křesťany, každý den ve 20.00 hodin )

Spojme se , v této složité době, se všemi věřícími v Evropě v (této) modlitbě


Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí
v této obtížné době plné dezorientace a obav
v mnoha místech Evropy i světa
a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost hlavám státu,
dej sílu a odměnu našim lékařům,
zdravotníkům a dobrovolníkům,
dej věčný život zesnulým.
Neopusť nás v dobách zkoušky,
ale vysvoboď nás ode všeho zlého.

O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Rada evropských biskupských konferencí

Závěrečné slovo

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista1. Tesalonickým 5, 23

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.