Čtení – Zelený čtvrtek-sederová večeře

Domácí sederová večeře se zpřítomněním poslední večeře našeho Pána

Připravit si na stůl: 2 svíce( jakékoliv), pohár a víno (bude se postupně do poháru dolévat), nekvašený chléb, ale v případě nouze i kvašený), a další výzdobu podle libosti

před večeří, pokud možno žena zapálí 2 svíce a modlí se:

Před zapálením svící : „ Požehnaný buď,Pane, náš Bože, Králi světa, že jsi nám daroval života přivedl nás až k této slavnostní chvíli.“

Po zapálení svící:“ Požehnaný buď, Pane, náš Bože, Králi světa, že jsi nás posvětil svými přikázáními a přikázal nám zapálit sváteční světla.“

Nyní se mohou přidat i ostatní: Kéž tato světla, prozáří naše životy, abychom užívali svých schopností, které jsi nám zdarma daroval, abychom pomáhali a neškodili, abychom milovali a ne nenáviděli, abychom žehnali a ne proklínali, abychom sloužili tobě, Bože náš, dárce svobody.“

Následuje umytí rukou

Ježíš se sám ujal této práci sloužících a umocnil mytí nohou.

Evangelium: Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. ..Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. ( J 13. kp.)

 

Pozdvihneme první sederový pohár- pohár posvěcení. Připomíná Boží slib: „Vyvedu vás z egyptské roboty.“

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, Stvořiteli plodu vinné révy. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž jsi nás vyvolil ze všech lidí a shromáždil nás ze všech národů a posvětil jsi nás svými přikázáními. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž jsi nám dal život a dal jsi nám dožít se tohoto času.

Evangelium: Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Lukáš 22,14-18

Rozlomení chleba

Předsedající ukáže a rozlomí prostřední maces (chléb) a říká: Toto je chléb nouze, který jedli naši předkové v egyptské zemi. Každý, kdo je hladov, ať přijde a pojí, každý, kdo je v nouzi, ať přijde a slaví Pesach. (rozlomíme chléb a odložíme jej stranou- použije se při přijímání)

Evangelium:Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ (Lukáš 22,19)

Pokud jsou přítomné děti položí otázku:

Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci?“

Odpověď: Byli jsme v Egyptě otroky, ale Hospodin, náš Bůh, nás osvobodil. Pročež vzdáme chválu Hospodinu, našemu Bohu.

Následuje čtení: Exodus 12,1-20 (případně celá kapitola)

Ukážeme stolovníkům macesy:Z jakého důvodu jíme tyto macesy? Proto, že než se našim předkům zjevil Svatý, buď požehnán, a vykoupil je, nestačilo jim vy-kynout těsto.

Pozvedneme kalich:Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž jsi nás vykoupil, že jsi vykoupil naše předky z Egypta, a nám dal dosáhnout této noci, abychom v ní jedli macesy a trpké byliny. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, stvořiteli vinné révy!

Čtení Žalmu 111

Následuje celá sederová večeře a její chody: hořké byliny, maces- nakvašený chléb, vejce charoset (směs jablek a oříšků), beránek. V tomto případě doporučujeme zařadit až po bohoslužbě.

Na závěr večeře předsedající rozdělí zbylé macesy

Závěrečná modlitba nad vínem:

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž živíš celý svět svou dobrotou,milostí, láskou a soucitem, jenž dáváš pokrm každému tělu, protože trvalá je tvá láska. Díky tvé velké dobrotě nám nikdy nescházela obživa a nebude nám scházet na věky věků. To pro tvé veliké jméno, neboť ty živíš vše, staráš se o vše, všemu prokazuješ dobro a připravuješ stravu pro všechna svá stvoření, která jsi stvořil. Požehnaný jsi,Hospodine, jenž všechny sytíš. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, stvořiteli plodu vinné révy.

Evangelium :A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (L22,20)

Shrnutí podle sv. Pavla : Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ (1.Korintským 11,23-25)

V této chvíli – podle Krisotva zaslíbení  každý ve svých domácnostech  jíme chléb- tělo našeho Pána, za nás vydané a pijeme  víno-krev našeho Pána za nás prolitou .    Přijímání se při této večeři mohou zúčastnit všichni, kteří chtějí, neboť při sederové večeři není nikdo z přítomných vyňat, ani cizinci či děti.

Na závěr večera se čtou žalmické chvalozpěvy Žalm 115-118 (přečte si je podle možností )

Evangelium

Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. (Mt 26,30)

Závěrečná modlitba: I kdyby naše ústa byla tak plná chvalozpěvů, jako je moře plné vody, náš jazyk tak plný velebení, jak početné jsou jeho vlny, naše rty tak plné chvály, jak široce se prostírá obzor, i kdyby naše oči zářily jako slunce a měsíc, i kdyby se naše paže rozpínaly v modlitbě jako křídla orlů nebeských a i kdyby naše nohy byly rychlé jako nohy jelenů, stále bychom nebyli s to ti poděkovat, Hospodine, Bože náš, a velebit tvé jméno, Králi náš, za jeden jediný z tisíce tisíců a desetitisíců darů, znamení a zázraků,které jsi vykonal pro nás a pro naše otce během celých našich dějin. A proto ať údy, které jsi uspořádal, duch a duše, jež jsi nám vdechl, a jazyk, který jsi nám vložil do úst, vzdávají díky a žehnají, velebí a oslavují, vynášejí a opěvují,posvěcují a uctívají tvé jméno, Králi náš, navěky.

Závěrečné zvolání: „Příští rok na shledanou v Jeruzalémě!“

(Příští rok na shledanou v Židenicích)

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.