Čtení na neděli 22.3. texty

4. neděle postní Leatare

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali.Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů, budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy. Izajáš 66,10-11

Texty: J 9,1-41, Ef 5,8-14 (1S161.6-7.10-13)

Zamyšlení Je psáno jako podklad mluveného slova, tak se omlouvám za určitou zkratkovitost a případné stylistické (i gramatické ) chyby. Anna Štěpánková , farářka

Uzdravení slepého od narození

Dnes se zkusíme podívat se na příběh evangelia jako divadelní soubor, který připravující novou hru.

Scénář jsme právě slyšeli. Teď je potřeba si rozebrat jednotlivé postavy tak aby herci věděli jak je hrát ( charakteristika postav).

Kdo všechno v příběhu vystupuje?

Slepec– slepý od narození – nevidí, ale dobře vnímá, co se děje kolem, nemá šanci na uzdravení a tak je smířený se svým údělem, (K uzdravení přišel jakoby „náhodou“, aniž by o to žádal- kvůli theologické diskuzi učedníků na téma příčiny utrpení. To je jistě důležité téma, ale ještě důležitější je trpícím pomoci), ve vztahu k Ježíšovi je poslušný- udělá vš, co mu řekne, vděčný, loajální ( nezrazuje ho, aby neměl problémy), ve vztahu k farizeům je výřečný a nenechá se zastrašit ( proč to chcete slyšet, chcete se snad i vy stát jeho učedníky? (super), dobrý diskutér-umí porazit zbraněmi druhých- farizeje poráží jejich vlastním zákonictvím (To je právě divné, nevíte odkud je a otevřel mi oči= měli byste vědět, že to nemůže udělat žádný hříšník) ti nemají na to co říci, proto jej uráží a vyženou,

Ježíš-pomáhá bez ohledu na to, zda se to někdo žádal, své konání přizpůsobuje běžným praktikám své doby i když by nemusel- umí léčit pouhým slovem (dělá to, jak si lidé té doby myslí, že by mělo nějaké léčení vypadat- léčivé nebylo bláto, silna ani potok, ale Ježíš). Nenechává uzdraveného na holičkách, vyhledá ho, když se dozví, že má problémy, postaví se farizeům sám, I když říká, že přišel soudit, tak nikoho nesoudí. Právě na něm se ukazuje, že lidé se vlastně odsuzují sami – svojí pýchou, Když si o sobě myslí, že jsou bůhví co a nechtějí vidět svoji bídu- svoje špinavé srdce. (Viz Jan 3, 17n Kdo nevěří již je odsouzen)

Farizeové- důležití lidí, kteří vidí v Ježíšovi velkou konkurenci a snaží se ho dostat za každou cenu, jsou nemilosrdní vůči slepci-místo aby se s ním radovali a vzdali Bohu chválu, trápí ho, podezírají z podvodu, považují se za autoritativní a takřka neomylné vykladače zákona, a při tom ten zákon neužívají tak, jak mají, aby poznali Mesiáše, naopak ho používají proti němu. A protože mají sebevědomí „neomylných“, neuzdraví je ani setkání se samotným Ježíšem. 

Rodiče slepého – opatrní, asi se radují ze synova uzdravení ale důležitější je pro ně starost o vlastní pokoj, pohodlí a bezpečnost. Bojí se, aby nebyli vyloučen ze společnosti ( to by jim farizeové mohli udělat) sami vidíme jak je to jak je to nepříjemné, když se nemůžeme s ostatními stýkat- ale ještě horší by bylo, kdyby všichni mohli, jen já ne)

Učedníci – zatím jen teoretikové, ještě neprohlédli a nemají Ježíšův pohled na svět (nedívají se na svět Ježíšovýma očima). Ve slepci vidí jen předmět k diskuzi nad otázkou příčiny utrpení, ne člověka,kterému je potřeba pomoci. To se ale později změní ve Skutcích apoštolů čteme, že čelí stejným intrikám a soudům jako Ježíš.

Sousedé – zvědaví a senzacechtiví, neradují se z uzdravení svého souseda, je pro ně jen předmětem vzrušujícího hovoru,- typu už „jste to slyšela?“ (nebo třeba, víš, že ten od vedle už to dostal taky ?) jsou velmi přičinliví vůči vládnoucím – přivedou uzdraveného k farizeům.

Po rozboru charakteristiky postav je potřeba si při přípravě představení vyjasnit, jaké poselství má hra přinést.

Co je tedy hlavním poselstvím-myšlenkou tohoto příběhu? –Otevření očí! – uvidět svět jinak, poznat na čem záleží a poznat, kdo je to Ježíš – Farizeové, sousedé, rodiče dokonce i učedníci viděli a slyšeli dost k tomu, aby prohlédli a uviděli v Ježíši Mesiáše, ale opravdově prohlédl jen jediný člověk – slepec. Ne proto, že byl uzdraven fyzicky. Kolik jiných lidí bylo Ježíšem uzdraveno a nenásledovali ho, nezměnili svůj pohled na svůj život a na svět. Le proto, že uviděl a uvěřil. A ten kdo prohlédne a pozná v Ježíši Mesiáše, uvěří v něho, tak se i na celý svět kolem (včetně toho co se děje nyní) začne dívat úplně jinýma očima. Ježíšova očima. (Je to, jako se dívat na černobílý a na barevný obrázek)

V této chvíli divadelní soubor pro přípravu představení udělal všechno. Hra může začít! Teď už vše záleží jen na divákovi- jestli myšlenku, výzvu hry pochopí, a co sní udělá. A pak ještě může přemýšlet, ve které z těch postav se poznává kterou by chtěl být.

O tom, v kom jsem se poznala já, vám raději říkat nebudu. Ale chtěla bych být slepcem, který prohlédne. A jak jste na tom vy?

Přímluvy zaslané Ekumenickou radou církví.
– za všechny země světa a za všechny lidi zasažené koronavirem, za všechny pozůstalé, kteří byli – Prosíme tě Pane
zasaženi smrtí svých blízkých a milovaných,
– za všechny mocné tohoto světa, za členy vlád a úřadů a za všechny, kdo se snaží skrze preventivní
opatření zabránit eskalaci šíření epidemie,
– Za všechny lidi dobré vůle, aby respektovali nutná preventivní opatření, chovali se zodpovědně k
sobě i ve vztahu k druhým, nepodléhali panice, zoufalství a rezignaci, ale nacházeli potěšení a
naději v Pánu Bohu a přijetí a porozumění v kruhu svých blízkých,
– za lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře, hasiče, vojáky a policisty a mnohé další
pomáhající profese, které přicházejí do styku s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené náporu
fyzickému i psychickému, aby měli dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhali rezignaci,
– za děti, studenty, aby měli v této době sebedisciplínu k učení a zvládali úkoly na ně kladené, aby
nepodléhali pasivnímu trávení volného času a zahálce, ale nacházeli inspiraci k vlastnímu rozvoji,
– za učitele, aby dokázali správně motivovat žáky a studenty k samostudiu,
– za církve, duchovní a pastorační pracovníky, aby i v době zavřených kostelů, měli srdce otevřené
pro lidi v jejich potřebách a mohli moudře a správně využít všech dostupných prostředků ke zvěsti
evangelia
– za pokoru a odevzdanost celé situace Pánu Bohu, za ochranu před nákazou, za milost pokání a
novou orientaci na nepomíjející hodnoty v životě

Chvály
1.Za dar tvého slova – Chválíme tě Pane
2.Za všechny, kteří v této době nezištně pomáhají druhým
3.Za technické možnosti, které nám umožňují zůstat ve spojení
4.Za čas ticha a usebrání
5.Za dar víry, lásky a naděje
6.Za Ducha svatého, který nás spojuje v jedno

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.