Video modlitba

Srdečně zveme k modlitebnímu setkání on line.

 Do konce května se budeme setkávat každé úterý v 19.30 hod. na tomto odkazu:

 https://us02web.zoom.us/j/88512546885?pwd=UXlGRjVGdm84NEZEeEdhbFJreFg2UT09.  

Při setkání probíráme epištolní texty na další neděli, které budou spolu s ostatními texty modlitby sdíleny na obrazovce.

Pokud budete aplikaci Zoom používat poprvé, klikněte na tento odkaz přibližně deset minut před začátkem akce. Automaticky vás navede na instalaci aplikace. Připojit k setkání se můžete přes počítač nebo chytrý telefon. Při připojování můžete zadat své jméno do políčka podle instrukcí. Tak budeme věděli, kdo jste.Po instalaci aplikace klikněte na odkaz pro modlitbu (viz výše) a ten vás automaticky provede procesem připojení do “virtuální místnosti” , kde se setkáme k modlitbě. V levém dolním rohu si sami můžete vypínat a zapínat mikrofon a video a tak ovládat, zda vás ostatní vidí a slyší

Video modlitba  TEXTY

Bože, shlédni a pomoz.
Pane, pospěš nám na pomoc.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. 

Ant. 1 Od nynějška patří královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, aleluja.

Žalm 20

Každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráně(Sk2, 21)

2 Kéž Pán tě vyslyší v dnech sklíčenosti! *
      Ochraň tě jméno Boha Jákobova!
3 Kéž ti svou pomoc pošle ze svatyně, *
      kéž ti svou podporu dá ze Siónu! –

4 Kéž na tvé oběti se rozpomene, *
      kéž ve tvé žertvě najde zalíbení!
5 Kéž dá ti, po čem tvoje srdce touží, *
      kéž vyplní tvůj každý dobrý záměr! –

6 A budem jásat nad pomocí Páně †
      a oslavovat jméno svého Boha! *

Jenom ať Pán tvé všechny prosby splní! –

7 Teď vím, že svému pomazanému †
      Pán dává vítězit a z výšin nebes *
      svou pravicí mu spěchá na pomoc. –

8 Jedni jsou silní vozbou, druzí jízdou, *
      ale my jménem Pána, svého Boha.
9 Tamti se ovšem zhroutili a padli, *
      kdežto my stojíme a vytrváme! –

10 Pane, chraň krále, vítězství mu daruj, *
      vyslyš nás v den, kdy k tobě voláme!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Od nynějška patří královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, aleluja.

Biblické čtení 11.5.2020 1.Petrův 3, 13-2213

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?14Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá15a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,16ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.17Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.18Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.19Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení,20kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noemových. Tenkrát Boží shovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí.21To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme – na základě vzkříšení Ježíše Krista,22jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.

Biblické čtení 19.5.2020 1.Petrův4,12-14, 5,8-11 12Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,13ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.14Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.8Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.9Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.10A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.11Jemu náleží panství na věky věků! Amen.

Biblické čtení 26.5.2020 Římanům 8,14-17.22-2714Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.15Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.17A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.22Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.23A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.24Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?25Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.26Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.27Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

Modlitby

Prosíme o zastavení pandemie nemoci COVID-19. Pane smiluj se!

Prosíme za posilu pro všechny nemocné a jejich blízké Pane smiluj se!

Prosíme za politiky a za jejich zodpovědnost vůči naší zemi Pane smiluj se!

Prosíme za lidi, kteří přišli o práci.Pane smiluj se!

Prosíme za země, které ekonomický -propad zcela ochromil a dostaly se na hranice hladomoru Pane smiluj se!

Prosíme za žáky a studenty, kteří by měli skládat maturitu či přijímací zkoušky. Pane smiluj se!

Prosíme za všechny, kdo současnou situaci zneužívají pro osobní, politický nebo ekonomický prospěch. Pane smiluj se!

Prosíme o probuzení nové úcty a respektu k přírodě a celé planetě a prosme o vláhu pro naši zemi. Pane smiluj se!

Prosíme tě za lidi osamělé, trpící depresemi a duševními nemocemi. Dej jim pocítit sílu své přítomnosti, radosti a pokoje. Ať naleznou vnitřní klid a mír. Pane smiluj se!
Prosíme o Boží moudrost, abychom poznali Pána a co nám klade na srdce v této době.
Pane smiluj se!

Vlastní přímluvy

Chvály

Kristus, Beránek Boží nás vykoupil, radujme se! Aleluja
Kristus zvítězil nad smrtí, radujme se!
Aleluja
Kristus je Pán, radujme se!
Aleluja
Kristus je nekonečná Láska, radujme se!
Aleluj

Kristus vstal z mrtvých, radujme se! Aleluja
Vlastní chvály

Modleme se s Anselmem Grünem
Milosrdný a dobrý Bože, předávám ti dnes večer všechny lidi, se kterými jsem se dnes potkal. Děkuji ti za lidi, kteří mi řekli dobré slovo, ale i za ty, kteří mě vyzvali svou kritikou.
Děkuji ti za lidi, díky nimž jsem dnes vyrostl.“

Amen

Otčenáš

Pán s vámi.
 I s tebou.

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
 Amen.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.