Neděle 18.10.2020 Texty, promluva, video

Alternativní liturgie pro malé společenství- bohoslužba slova

(D: duchovní (předsedající); L: lidé)

Píseň

D: Ve jménu Otce i Syna (+) i Ducha svatého.

L: AMEN.

D: Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista ať je s vámi.

L: I S TEBOU.

 1. DOZNÁNÍ HŘÍCHŮ

D: Doznejme před Pánem své hříchy, abychom mu mohli sloužit s čistým srdcem.

— Chvíle ticha.–

D: Smiluj se nad námi, Pane. – L: Hřešili jsme proti tobě.

D: Ukaž nám své milosrdenství. – L: A dej nám svou spásu.

D: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi. Vysvoboď nás ze zajetí hříchu, ať tě opravdu můžeme následovat v novosti života. L: AMEN.

Píseň

~ NASLOUCHÁNÍ BOŽÍMU SLOVU Z PÍSMA ~

Modlitba před čtením např.:

D:Otevři, Pane, uši našich srdcí, abychom slyšeli a přijali tvé SLOVO.

L:AMEN.

1. čtení z Písma.  Iz 45,1.4-6
1Toto praví Hospodin svému pomazanému Kýrovi, kterého jsem vzal za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena: 4″Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. 5Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepášu tě, i když mě neznáš, 6aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já jsem Hospodin a nikdo jiný (není Bohem).“

Zpěv ALELUJA!

D: Čtení svatého evangelia podle Matouše

Mt 22,15-21
15Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. 16Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře víme, že jsi pravdomluvný, a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. 17Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ 18Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? 19Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. 20Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ 21Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

D: Slyšeli jsme Slovo Boží.

L: Bohu díky.

~ KÁZÁNÍ ~

Daňový chyták

Asi se shodneme na tom, že upřímnost je ctnost, pozitivní vlastnost.

A máte rádi společnost upřímného člověka? Člověka, který vám o vás bez obalu a přikrášlování řekne do očí o vás čistou pravdu? Jste rádi obklopeni lidmi, kteří neříkají jen to, co chcete slyšet a v podobě v jaké to chcete slyšet-tedy uctivě, s ohledem na váš věk, postavení a zásluhy? No , obávám se, že bychom i my za chvíli spřádali myšlenku na to, jak takového člověka patřičně uzemnit, nebo se ho elegantně zbavit. Farizejové- kterým Ježíš občas dává pořádné kapky- vymyslí slušnou lest:

„ Je dovoleno platit daň císaři?“ Geniální, ať už odpoví jakkoliv- Ano= kolaboruje s okupanty= má proti sobě Židy, hlavně svoje následovníky, Ne= je to vzbouřenec a má proti sobě Římany. Opravdu velmi elegantní řešení, bez ušpinění vlastních rukou.

Ale Ježíš má ještě elegantnější odpověď:

Volně přeloženo: jaké jsou peníze , kterými platíte tuto daň? Římské! Dejte tedy Římu, co je římské! Ale to není všechno, Ježíš dodává: a Bohu co je Boží.

Ta otázka farizejů není o tom, jestli platit či neplatit daně. V lidském společenství nějaké daně vždycky byly, jsou a budou. Samozřejmě, že by se nám daně platily radostněji, kdybychom věděli, že budou dobře upotřebeny, pro blaho nás všech. Ale obávám se, že tak to s daněmi nikdy úplně nebylo a nikdy nebude.

Farizejská otázka na placení daní císaři byla sice chytákem, ale měla své opodstatnění. Byla to palčivá otázka teologického významu: Jsme praví -dobří židé, když platíme daně pohanskému císaři, který se prohlašuje za boha a upevňuje si jimi svoji moc?

Stejně se můžeme ptát i my: Jsme praví křesťané, když se odváděním daní podílíme i na spoustě věcí, které nejsou křesťanské?

A na tuto otázku Ježíš odpovídá Co je císařovo císaři, a co je Božího Bohu.

Teď ještě zbývá odpovědět na otázku , co je to vlastně to Boží. Co máme odvádět Bohu?

Že by církevní daň? To by bylo asi trochu málo. A hlavně v tom Božím asi nepůjde jen o peníze.

Co je tady na světě Božího? Na co má Bůh ve světe copyright?

Řekla bych, že tak nějak úplně všechno. A to největší autorské právo má na nás. A to dokonce dvojité: svým stvořením a svým vykoupením Ježíšovou krví.

Ovšem na rozdíl od těch lidských práv a daní, které jsou vymahatelné, nám Bůh nechává svobodu v tom, jestli mu svoji daň zaplatíme, jestli mu chceme či nechceme patřit.

Identita židů či křesťanů není v tom, komu platí daně, ale komu se oni sami rozhodnou patřit. A toto rozhodnutí nám nikdo nemůže vzít, zakázat ani nařídit.

Úžasné na tom je, že tím odevzdáním sebe samých Bohu nemůžeme nic ztratit. Vždycky jen získat.

Konkrétně v této době plné strachu, zmatku a nejistot, získáme jistotu, že mám na své straně někoho, komu to tu vlastně všechno patří-včetně onoho císaře. Mám na své straně toho, kdo je schopen mě utěšit a být se mnou i tam, kde ostatní nemohou. Mám na své straně někoho, komu mohu beze strachu svěřit svůj život a svoji vlastní budoucnost.

Odevzdejme tedy co je císařovo císaři- řiďme se nařízením vlády a dodržujme zákon.

Ale sami sebe odevzdejme Bohu.

 1. Píseň
 2. ~ PŘÍMLUVY ~
 3. Nebeský Otče, naléhavě tě prosíme o zastavení rozšiřující se pandemie coronaviru v naší zemi i na celém světě. K tobě voláme: Pane smiluj se
 4. Bože, prosíme tě za všechny nemocné a za ty, kdo je ošetřují. K tobě voláme:
 5. Pane a Bože, prosíme tě o nalezení účinné pomoci pro lidi žijící pod hranicí chudoby a chudé děti umírající na běžné nemoci. K tobě voláme:
 6. Spravedlivý Bože, modlíme se za politiky a státy, které se snaží využít současnou situaci ve prospěch svých mocenských zájmů. K tobě voláme:
 7. Pokoj přinášející Pane, modlíme se za mír mezi Ázerbájdžánem a Arménií. K tobě voláme:
 8. Bože, prosíme tě za všechny bratry a sestry z našeho společenství a z naší farnosti, chraň je a provázej svojí láskou a útěchou. K tobě voláme:
 9. Svatý bože, jemuž patří celý svět, prosíme tě za pokoru a odevzdanost celé situace tobě, za , za milost pokání a novou orientaci na nepomíjející hodnoty v životě. K tobě voláme:
 10. Prosíme za vyslyšení našich tichých modliteb. K tobě voláme:
 1. ~ CHVÁLY ~

L.: CHVÁLÍME TĚ, PANE!

1. Za dar tvého slova

2.Za všechny, kteří v této době nezištně pomáhají druhým

3. Za technické možnosti , které nám umožňují zůstat ve spojení

4. Za čas ticha a usebrání

5.Za dar víry, lásky a naděje

6. Za Ducha svatého, který nás spojuje v jedno

D: Modleme se společně, jak svou církev naučil náš Pán:

D+L: Otče náš, – který jsi v nebesích,- posvěť se jméno tvé, -přijď království tvé. – Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. – Chléb náš vezdejší dej nám dnes – a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. – A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého.- Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

 1. Píseň
 2. ~ POZDRAV POKOJE ~
 3. D: Vzkříšený Ježíš přišel ke svým ustrašeným učedníkům s pozdravem pokoje. Proto i my dnes posíláme všem tento pozdrav:
 4. L: „Pokoj tobě!“

~ MODLITBA ~

D: Modleme se se žalmistou (Žalm 62,6-9)

Jen v Bohu odpočívej
Jen v Bohu odpočívej, má duše,
od něho pochází to, v co doufám.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nepohnu se!
U Boha je má spása a sláva,
má pevná skála, mé útočiště je v Bohu.
Lidé, doufejte v něho v každé době,
před ním vylejte své srdce,
Bůh je naše útočiště!

L: AMEN.

 1. ~ POŽEHNÁNÍ ~

D: Požehnej nás všemohoucí Bůh Otec i Syn (+) i Duch svatý. L: AMEN.

Oznámení:

Píseň

Písně k neděli 18.10.2020

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.