Neděle 7.2.2021 – Znavení a zemdlení

Promluva, texty a přímluvy z neděle

Texty

Mk 1, 29-39 :
29
Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.

 • 30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.
 • 31Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala.
 • 32Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.
 • 33Celé město se shromáždilo u dveří.
 • 34I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.
 • 35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
 • 36Šimon a jeho druhové se pustili za ním.
 • 37Když ho nalezli, řekli mu: „Všichni tě hledají.“
 • 38Řekne jim: „Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel.“
 • 39A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.

Iz 40, 21-31:
21
Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi?

 • 22Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.
 • 23Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá se soudci země.
 • 24Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu.
 • 25„Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý.
 • 26„K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? “ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.
 • 27Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto : „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“
 • 28Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.
 • 29On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
 • 30Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.
 • 31Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Promluva

Když jsem si přečetla texty dnešní neděle, v hlavě mi utkvěly 2 sousloví: zemdlený a znavený a ležela v horečce. Myslím, že je to taková výstižná charakteristika situace nejen naší společnosti, ale i celého světa. Znavení a zemdlení jsou nejen zdravotníci na koronavirových jednotkách, ale i ti,kteří naopak svoji práci vykonávat nemohou. Všichni jsme znaveni z obav o své materiální zabezpečení, jsme znaveni z toho,že se nemůžeme setkávat, že jsme doma zavření buď sami,, nebo s těmi, kteří nám již lezou na nervy, jsme znaveni z negativních zpráv,které na nás pořád někde útočí, z našich politiků, které už se nám ani nechce poslouchat…. Sečteno a podtrženo jsme znaveni z toho, že již skoro rok žijeme v nepříjemném provizoriu, o kterém nevíme, kdy skončí.

Většina z nás už také zažila na sobě, v rodině či blízkém okolí, co to znamená ležet v horečkách s tímto zákeřným virem. Někdy mám takový pocit, že cronavirus v podstatě vymýtil všechny ostatní choroby. O nich se nemluví. Mít „jen“ rýmu nebo obyčejnou chřipku= jsme vlastně zdraví.

Hledat v dnešním světě útěchu a povzbuzení je čím dál těší. My křesťané víme, kam se obrátit pro útěchu a pro naději. Z proroka Iz jsme dnes slyšeli krásné slovo plné naděje Které pronáší ke svému zemdlenému národu: „ K výšině zvedněte zrak….Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.“

No jo, ale co dělat, když už člověk nemá sílu ani na to pozdvihnutí zraku. Ne poprvé a asi ani naposled jsem v poslední době slyšela slova: „Já už nemám chuť, náladu ani sílu na to se modlit!“

Může vůbec křesťan něco takového říci? Není to rouhání? Selhání, něco , co nám Bůh jednou vyčte? Myslím, že Bůh nás velmi dobře zná. Kdyby nás měl soudit za každou naši slabost či selhání, kdo z nás by vůbec obstál?

Ale co útěšného říct takovému člověku? Co říct, aby to neznělo jako fráze a poučování? Napadá mne jediné: To nevadí, že se nemůžete modlit, já-my se budeme modlit za Vás.

O tom, je , podle mne i jedno z témat dnešního evangelia. Ježíš vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.

Ležet v horečce v tehdejší době- to bylo něco jako ležet v karanténě- horečka byla považována za zlou a nečistou moc, původce nemocí.

Mě se moc líbí to slovo hned. Evangelista Marek to používá dost často, skoro to vypadá jako slovní výplň, ale vesměs toto slovo upozorňuje či uvozuje dění, na které se máme soustředit. A co uvozuje v tomto příběhu? Hned mu o ní pověděli. Povědět něco Ježíši, to je modlitba. Ježíš nepotřebuje slyšet velká a honosná slova. To podstatné je, se na něj obrátit. A když to nejde mne, pak to mohou udělat jiní. A to je podle mne to útěšné, krásné a jedinečné na křesťanském společenství-církvi. Totiž vědomí, že na to nejsem sám, že je tu vždy někdo, kdo o mě Ježíšovi poví. Kdo se bude modlit, když já nemůžu. Ap. Pavel to krásně vyjádřil slovy:Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Ga 5,2 Jistěže to znamená i praktickou pomoc, pokud je to nutné a pokud můžeme, ale v prvé řadě to znamená, nést všechny ty obtížené břemena druhých ve svých modlitbách.

Abychom se za sebe mohli modlit, je potřeba součinnosti z obou stran. Není nic špatného na tom říct, že jsem zemdlený , mám pochybnosti , nemůžu se modlit…špatné je to neříct! My se sice modlíme za všechny ztrápené, nemocné, zemdlené, ale konkrétní a na víc společná modlitba za někoho, má mnohem větší sílu.

Na závěr ještě jedno slovo pro všechny modliče i nemodliče:

Modlitba není jen o slovech a o pocitech. Modlitba může být pouhé přebývání před Bohem. K takové modlitbě stačí si jen uvědomit, že tu Bůh se mnou je!

A úplně na závěr shrnutí: Vy, kdo se můžete modlit, modlete se! A vy, kdo jste zemdlení i na modlitbu, svěřte se do modliteb druhých!

A Bůh pokoje buď se všemi vámi. Amen.

Přímluvy

S odvahou předložme Bohu své modlitby. On má moc uzdravovat a léčit:

 1. Prosíme za ty, kdo jsou skličováni totalitními režimy nebo ohrožováni mocnými státy.
 2. Prosíme o zastavení pandemie covidu a prosíme o nalezení řešení současné situace zvláště v chudých zemích světa. Prosíme za pacienty, kteří bojují o život, a prosíme za ty, kteří zemřeli daleko od svých blízkých.
 3. Prosíme za politiky, kteří mohou ovlivnit aktuální stav naší země a její budoucnost. Prosíme za děti, na které dopadají důsledky současné situace. Prosíme za ty, kdo se potýkají s existenčními problémy.
 4. Prosíme za ty z nás, kteří nyní prožívají bolest a soužení. Prosíme o milost Ducha svatého pro církev, abychom uměli nést břemena jedni druhých , 5. Tichá vlastní modlitba Bože, uzdravuješ ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuješ. Prosíme tě, vyslyš naše prosby a daruj nám své uzdravení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.