Úvod

P O Z O R

Náboženská obec CČSH Brno – Židenice 

má nové  webové stránky :

https://husite-zidenice.webnode.cz/

Na této webové stránce naleznete všechny informace týkající se Náboženské obce Střelice u Brna

       Náboženské obce Církve československé husitské ve Střelicích u Brna               

  Úvoz 1, 664 47 Střelice u Brna ,telefon: 771 128 124, email: ccsh.zidenice@seznam.cz

web: husitezidenice.cz, číslo účtu 186738037/0300

 

Velikonoční list

Náboženské obce Církve československé husitské

ve Střelicích u Brna, Úvoz 1, 664 47 Střelice u Brna

telefon: 771 128 124, email: ccsh.zidenice@seznam.cz

web: husitezidenice.cz, číslo účtu 186738037/0300

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ježíš říká: „Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ Jan 16, 27. 32-33

Sestry a bratři z rodiny církve, doba, ve které žijeme, nám stále více a více připomíná, že nic v tomto světě není jisté a trvalé. Stejně jako Ježíšovy učedníky, i nás ochromuje strach a obava z toho, co bude dál. Ježíš na své cestě utrpení zůstal lidmi opuštěn, ale ne sám. Jeho Otec Bůh byl s ním a díky jeho oběti i my dnes můžeme mít jistotu, že ať se děje cokoliv, nejsme sami. Bůh v Ježíši Kristu s námi zůstává, tiší naše srdce svým pokojem a ujištěním, že naše budoucnost i budoucnost tohoto světa je v jeho rukou.

Ježíš Kristus přemohl svět, On je také konečným vítězem všech bojů.

Ve společenství církve se i v letošních velikonočních dnech chceme vzájemně posílit ve sdílení této naděje, radovat se z Kristovy vítězné lásky

a těšit se z jeho blízkosti.

I vy jste srdečně zváni!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bohoslužebná setkání ve Svatém týdnu 2024

24. 3. Květná neděle v 10.30 hodin: Bohoslužba se čtením Pašijí

kaple v Pršticích

28. 3. Zelený čtvrtek v 17 hodin : Bohoslužba s připomínkou Poslední večeře Páně, modlitebna ve Střelicích

31. 3. Hod Boží velikonoční ve 14.30 hodin: Bohoslužba se slavností vzkříšení, kaple v Pršticích

Nezapomeňte, že ze soboty na neděli se mění čas na letní,

tedy směrem dopředu!

Pozvání do náboženské obce v Brně Židenicích

29. 3. Velký pátek ve 14 hodin: Pašijová pouť – Líšeň hřbitov – Hornek a zpět

(cca 5 km). V případě velmi nepříznivého počasí (déšť, vichr, sněžení) se pašijová pobožnost koná v 15 hodin v chrámu. Bližší info na webu nebo telefonicky.

30. 3. Bílá sobota v 19.30 hodin: Ekumenická velikonoční vigilie, společná bohoslužba s židenickou evangelickou farností, se slavností světla s obnovou křestního slibu.

Další netradiční bohoslužby a akce

19. 5. 2024 Boží hod svatodušní v 15.30 hodin: bohoslužba v přírodě na palouku u Jinačovic

7.6.2024 Noc kostelů od 18 do 21 hodin: letos poprvé v naší střelické modlitebně! V programu mimo jiné vystoupí s autorským čtením hudebník a cestovatel Ondřej Herzán (viz /www.databazeknih.cz/zivotopis/ondrej-herzan).

Bohoslužby v průběhu roku

2. neděle v měsíci v 10:30 hod. modlitebna Střelice, Úvoz 1

4. neděle v měsíci v 10:30 hod. ekumenická kaple Prštice

Další zprávy

Nejen členům náboženské obce nabízím možnost přijetí křtu, vykonání manželského požehnání, pohřebního rozloučení, modlitbu s nemocnými,

duchovní rozhovor a poradenství. Pro důstojné pohřební rozloučení je možné použít Ekumenickou kapli v Pršticích. Stačí sdělit tento požadavek pohřební službě, nebo se obrátit přímo na mne.

Sborový dům Zerav má ve správě 8 sociálních bytů. Většinou jsou obsazené, ale v případě bytové či sociální nouze může kdokoliv podat žádost o ubytování, na kterou v případě uvolnění bytu budeme brát ohled.

Tak jako člověk není jen tělo, církev není jen Duch. Stále splácíme přestavbu našeho sborového domu, hradíme pastorační a bohoslužebné náklady a přispíváme do rozpočtu celé diecéze včetně platů farářů. Děkuji všem, kteří církev podporují platbou církevních příspěvků (500Kč/rok), sbírkami a dary. Děkuji také všem, kteří k životu náboženské obce přispívají prakticky – aktivní pomocí podle svých možností a obdarování. Pán Bůh zaplať!

Požehnané Velikonoce naplněné Boží láskou a Kristovým pokojem

přeje a na setkání se těší

Anna Štěpánková, farářka

 

 

                                                                       

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.