Neděle 17.1.2021, promluva , texty, video

https://youtu.be/2lJ7tpKWtXo

Boží volání

1. Sam 3,3-10 Jan 1,43-51

Asi není těžké uhodnout společné téma dnešních biblických čtení … I přes bariéry počítačových obrazovek slyším, že říkáte: Boží povolání. Já bych to možná ještě trochu zevšeobecnila na Boží volání.

Povolání je takové příliš specifické. Znamená to být povolán k nějakému úkolu. Konkrétně Samuel už jako chlapec je povolán k tomu být Božím prorokem- dost důležitým prorokem- byl to on, kdo pomazal Saula na krále a posléze i Davida-stál u zrodu Izraelského království.

Filip a Natanael jsou Ježíšem povoláni k apoštolské službě.

Na základě těchto informací by si možná mohl někdo vydedukovat následující: být povolán ke službě Bohu= pracovat pro něj na plný úvazek= býti farářem= to se mě netýká.

Pokud jste dospěli k tomuto závěru, tak bych vás měla upozornit na jednu věc: být povolán ke službě faráře či kazatele můžete býti v jakémkoliv věku. Mnoho mých kolegů se stalo faráři/farářkami až po mnoha letech „světské“ práce a někteří dokonce až v důchodu. Takže pozor na to! Ani se nenadějete a může se to týkat i vás!

Nicméně Boží volání, to je něco, co se týká každého z nás. Každý z nás, každý člověk je Bohem volán. Ne (nebo nejen) ke službě,k nějakému úkolu, ale v prvé řadě ke společenství s ním.

Ježíš v poslední knize Bible- Zjevení Janově říká krásnou větu: „..zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ Zj 3,20

Zaslechnout Ježíšův hlas, Boží volání…to zní tak tajemně- mysticky. A ona to mystika je. Neboť mystika = rozpoznat v tom všedním, každodenním pozemském to nevšední, nadpozemské. A člověk k tomu nepotřebuje studovat tajemné spisy a být velkým učencem. Dnešní biblické příběhy jsou toho jasným svědectvím.

Samuel byl malý chlapec, takový chrámový pucflek. Pojem Bůh mu asi nebyl cizí, ale „ještě Hospodina neznal.“ Slyší, že ho někdo volá jménem, ale neví o co jde. Dnes bychom ho asi poslali na psychiatrii, ale kněz Eli, za kterým stále běhá,nakonec pochopí, že v tom asi bude ta mystika.A poradí mu co dělat, jak ty dveře Bohu otevřít.

Boží volání se může projevovat jako stálý vnitřní nepokoj, puzení furt někam běhat, něco dělat a nevědět proč. Než narazíme na někoho, kdo nám řekne :“ A zkusil jsi Boha? Zkusil jsi říct: Tak jo Bože, tady jsem, poslouchám tě, otvírám ti?!“ Eli byl pro Samuela důležitým mezníkem na cestě k Bohu. Řekl mu, co má dělat, tak jako nám na cestě k Bohu pomáhají jiní lidé(a nejen faráři). Ale to podstatné a rozhodující musel udělat Samuel sám. Nejen, že ta patřičná slova řekl, ale že to skutečně chtěl, že to myslel vážně.

Filip s Natanaelem prostí rybáři, žádní mudrcové. Čteme, že Filipa Ježíš přímo vyhledal. Řekl mu Pojdˇ a on šel. Žádný zdržovačky. To je příklad, kdy to Boží volání přijde v tu správné situaci a správný čas. Čteme, že byl z města Ondřejova a Petrova, které Ježíš povolal jako první. Možná o tom slyšel, možná po tom také toužil..a tak ho Ježíš vyhledal. Touha srdce je ta nejlepší cesta k zaslechnutí Božího hlasu.

A někdy to může být úplná banalita, co rozhodne, jako u Natanaela. Je to takový namyšlený pochybovač: Co může z Nazareta vzejít dobrého? A pak mu Ježíš řekne, že ho viděl pod fíkem, kde ho mohl vidět kde kdo. A to rozhodne. I Ježíšovi to přijde udivující až směšné: „Ty věříš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod fíkem‘? Uvidíš věci daleko větší !“ To je krásné, že někdy můžeme k údivu přivést i samotného Boha!

Nicméně chci tím říci, že Boží volání není unifikované. Bůh volá každého, ale každého jinak, podle jeho způsobu, naturelu, situace…

Takže otevřete oči, nastražte uši, možná je to právě teď.

BOHOSLUŽBA SLOVA – TEXTY

Přivítání Na začátku naší bohoslužby vás prosím, abyste se místo úvodního zpěvu na chvíli ztišili. Můžete se zhluboka nadechnout a vydechnout a soustředit se na to, že tady a teď jsme tu já, je tu Bůh a tato chvíle je jenom o nás dvou. Můžete se v duchu modlit :Pane přijď, nebo si prostě opakovat je Já a Ty, já a můj Bůh.

Chvíle ticha

Úvodní pozdrav

Milost a pokoj od Boha Otce, i Syna i Ducha svatého buď se všemi vámi !

I s tebou

Úvodní modlitba:

Modleme se s J.A. Komenským:

Tady jsem, Pane Bože můj a milosrdný Stvořiteli. Unavil jsem se hledáním východiska, ale kromě nebezpečí, strachu a nejistoty nic nenalézám. Nikdo pomoci nemůže, proto přicházím k Tobě a klekám u Tvých nohou, do vůle Tvé se zcela odevzdávám. Nalož se mnou pro Ježíše Krista jako s tím, kdo se do náruče Tvého milosrdenství pokládá.
Hospodine, Panovníku nebe i země, Tvému jménu budiž čest, ne mně. Ty sám jsi hoden vzít moc, moudrost, sílu a čest, slávu i požehnání. Nikdy Tě neopustím. Nyní se zabydluji v hlubině Tvého milosrdenství. Místo hradeb, štítů se kladu do Tvé všemohoucnosti, před sebe jako stráž stavím Tvoji vševědoucnost. Tvé vůli odevzdávám klíče od brány mého srdce a všech mých úmyslů – odmykej, zamykej, čiň, co ráčíš.
Před Tvým obličejem stojím takový jaký jsem a zbavuji se všeho, i sebe samého. Odevzdávám se Ti cele, plně a bez výhrad. Dělej se mnou co chceš a co vidíš za dobré. Nebráním se, nic nežádám, ať se děje Tvá vůle se mnou i skrze mne, podle Tvého přání. Jen o jedno Tě prosím, nikdy mě neopouštěj! Amen.“

Čtení 1. Sam 3,3b-10

Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána.4Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“5Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout.6Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“7Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.8A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin.9I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo.10A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“

Modleme se

Otevři, Bože, naše srdce, ať slyšíme tvé Slovo: ať se jím navzájem potěšíme a v úzkosti a pochybnostech vždycky na tebe spoléháme. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista; neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Aleluja

Čtení z evangelia Janova 1,43-51

Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: „Následuj mě!“44Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova;45Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“46Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“47Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelec, v němž není lsti.“48Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“49„Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“50Ježíš mu odpověděl: „Ty věříš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod fíkem‘? Uvidíš věci daleko větší.“51A dodal: „Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“

Promluva

Chvíle ticha

Přímluvy:

Hospodin se k nám sklání a slyší naše volání. Obraťme se k němu a svěřme mu starost o nás i o tento svět:

Nebeský Otče, prosíme tě za jednotu všech křesťanů a všech lidí dobré vůle. Pomoz nám vidět v tobě společný Pramen všeho dobra, nauč nás vnášet pokoj a porozumění do našich společenství, ať můžeme společně pracovat na tvém díle. Prosíme tě, vyslyš nás!

vatý Bože náš, prosíme tě, žehnej jedné velké rodině církve. Žehnej křesťanským společenstvím a jejich práci. Žehnej ekumenickému úsilí, ať lidé hledají, co je spojuje. Ať nacházíme naději a lásku ve svých bratřích a sestrách. Prosíme tě, vyslyš nás!

Pane, prosíme tě za všechny lidi, kteří onemocněli koronavirem,. Dnes pak zvláště myslíme na všechny obyvatele a zaměstnance Domu důstojného stáří , Myslíme na bratra Brůžu s Omic, a každý z nás myslí na všechny ty, kteří právě s touto nemocí bojují. Uzdravuj je svou mocí, žehnej jim a dej jim sílu zvítězit. Prosíme tě, vyslyš nás!

Pane, prosíme tě za vládu, aby měla moudrost a Boží vedení, jak se zachovat v této koronavirové době.Prosíme tě, vyslyš nás!

Prosíme také za všechny lékaře a zdravotní sestry, abys jim pomáhal a podporoval je.Prosíme tě, vyslyš nás!

Prosíme za ty, kteří ztrácí životní elán a sílu, utápí se ve smutku a v depresích, dej jim poznat světlo své naděje a sílu k tomu, požádat o pomoc.

Prosíme tě, vyslyš nás!

Věčný Bože, v těchto dnech si připomínáme událost, kdy mladý student Jan Palach obětoval svůj život proto, aby se lidé probudili a stáli za hodnotami svobody, pravdy a lásky. Prosíme tě, dej nám sílu i moudrost chránit si svobodu, pravdu a lásku, protože zemřou-li v našem srdci, zemřou i ve společnosti.

Prosíme tě, vyslyš nás! Pane, prosíme tě za nás za všechny, ať nepřeslechneme tvé volání a naše srdce ať se stanou tvým příbytkem příbytkem.

Prosíme tě, vyslyš nás!V jednotě se všemi, kteří vyznávají Kristovo jméno, modleme se nyní tak, jak nás On sám naučil:

Otče náš

Vyprosme si požehnání:

Pán s vámi!

I s tebou

Modleme se: Tobě se, Bože, náš Otče, odevzdáváme. Ochraňuj nás od zlého a posiluj i zachovej v dobrém. Zahrň nás svým pokojem a požehnáním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pán nám žehnej, ode všeho zlého nás ochraňuj (+) a doveď nás do života věčného. Amen

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.