Čtení na neděli 22.3. 2020 – liturgie

Bohoslužba slova ≈

D: duchovní (předsedající); L: lidé

 

Píseň Haleluja šabalaba

https://www.youtube.com/watch?v=ToRI9JyKGAY

D: Ve jménu Otce i Syna (+) i Ducha svatého.

L: AMEN.

D: Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista ať je s vámi.

L: I S TEBOU.

~ DOZNÁNÍ HŘÍCHŮ ~

Předsedající uvede vyznání např. těmito slovy:

D: Doznejme před Pánem své hříchy, abychom mu mohli sloužit s čistým srdcem.

— Chvíle ticha.–

D: Smiluj se nad námi, Pane. – L: Hřešili jsme proti tobě.

D: Ukaž nám své milosrdenství. – L: A dej nám svou spásu.

D: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi. Vysvoboď nás ze zajetí hříchu, ať tě opravdu můžeme následovat v novosti života. L: AMEN.

 

Píseň O pane zhasíná den

https://www.youtube.com/watch?v=BdtbqmT7YKY

~ NASLOUCHÁNÍ BOŽÍMU SLOVU Z PÍSMA ~

Modlitba před čtením např.:

D: Otevři, Pane, uši našich srdcí, abychom slyšeli a přijali tvé SLOVO.

L: AMEN.

Následuje 1. čtení z Písma.

Efezským 5,8-14

 

Zpěv ALELUJA! (Kromě doby postní)

Shromáždění stojí:

D: Čtení svatého evangelia podle Jana 9,1-41

D: Slyšeli jsme Slovo Boží.

L: Bohu díky.

~ KÁZÁNÍ ~

P íseň Prosíme tě dej nám pane sílu

https://www.youtube.com/watch?v=woLBgPNUbVY

     1. VYZNÁNÍ VÍRY (Apoštolské vyznání víry):
     2. D + L: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. – I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel a byl pohřben, sestoupil mezi mrtvé, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. – Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
     3. ~ PŘÍMLUVY VĚŘÍCÍCH ~

Společné přímluvy zaslané Ekumenickou radou církví.

L: „PANE, SMILUJ SE!“

Modleme se:

– za všechny země světa a za všechny lidi zasažené koronavirem, za všechny pozůstalé, kteří byli zasaženi smrtí svých blízkých a milovaných,

– za všechny mocné tohoto světa, za členy vlád a úřadů a za všechny, kdo se snaží skrze preventivní opatření zabránit eskalaci šíření epidemie,

– Za všechny lidi dobré vůle, aby respektovali nutná preventivní opatření, chovali se zodpovědně k sobě i ve vztahu k druhým, nepodléhali panice, zoufalství a rezignaci, ale nacházeli potěšení a naději v Pánu Bohu a přijetí a porozumění v kruhu svých blízkých,

– za lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře, hasiče, vojáky a policisty a mnohé další pomáhající profese, které přicházejí do styku s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené náporu fyzickému i psychickému, aby měli dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhali rezignaci,

– za děti, studenty, aby měli v této době sebedisciplínu k učení a zvládali úkoly na ně kladené, aby nepodléhali pasivnímu trávení volného času a zahálce, ale nacházeli inspiraci k vlastnímu rozvoji,

– za učitele, aby dokázali správně motivovat žáky a studenty k samostudiu,

– za církve, duchovní a pastorační pracovníky, aby i v době zavřených kostelů, měli srdce otevřené pro lidi v jejich potřebách a mohli moudře a správně využít všech dostupných prostředků ke zvěsti evangelia

– za pokoru a odevzdanost celé situace Pánu Bohu, za ochranu před nákazou, za milost pokání a novou orientaci na nepomíjející hodnoty v životě

Chvály

L.: CHVÁLÍME TĚ, PANE!

1. Za dar tvého slova

2.Za všechny, kteří v této době nezištně pomáhají druhým

3. Za technické možnosti , které nám umožňují zůstat ve spojení

4. Za čas ticha a usebrání

5.Za dar víry, lásky a naděje

6. Za Ducha svatého, který nás spojuje v jedno

D: Modleme se společně, jak svou církev naučil náš Pán:

D+L: Otče náš, – který jsi v nebesích,- posvěť se jméno tvé, -přijď království tvé. – Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. – Chléb náš vezdejší dej nám dnes – a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. – A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého.- Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Meditativní zpěv Každý den

https://www.youtube.com/watch?v=TTI8xnxy-s

~ POZDRAV POKOJE

D: pozdravte se navzájem pozdravením pokoje

L: „Pokoj tobě!“

Děkovná modlitba:

 L: AMEN.

 POŽEHNÁNÍ ~

D: Požehnej nás všemohoucí Bůh Otec i Syn (+) i Duch svatý. L: AMEN

~ OZNÁMENÍ ~

Píseň Na cestu s námi

https://www.youtube.com/watch?v=R1FRlOU7H1c

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.